Agressie, en daarna ?

Huisverbod, straatverbod, contactverbod

Wat is eigenlijk een huisverbod, een contactverbod of een straat/gebiedsverbod? Hieronder leest u wat het is, wat wel en niet mag. En wat eventuele consequenties zijn als een gebod geschonden wordt.

Huisverbod:

Bij huiselijk geweld kunnen betrokkenen, familieleden, buren de politie bellen. De politie zal vervolgens op deze melding afgaan omdat er dan een onveilige situatie is. Dit zal met veel machtsvertoon plaatsvinden. Is er een gevaarlijke situatie dan zal de politie de pleger van huiselijk geweld uit huis halen en indien noodzakelijk meenemen naar het politiebureau.


Vanaf oktober 2008 kan iedere burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon die in zijn gemeente woont, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat zijn aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem/haar in de woning wonen of verblijven.


Dit huisverbod (tijdelijk) is in beginsel voor 10 dagen. Deze periode is er voor om veiligheid te creëren voor alle betrokkenen. Binnen deze periode kan de geboden/verplichte hulpverlening starten. Als er voldoende veiligheid gecreëerd is voor alle betrokkenen kan de burgemeester het huisverbod opheffen. Mocht er na 10 dagen nog geen voldoende veiligheid aanwezig zijn dan kan de burgemeester beslissen dit huisverbod te verlengen. Een huisverbod is maximaal voor 4 weken.


Een uithuisgeplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Mocht de uithuisgeplaatste zich niet aan het huisverbod houden dan kan hij/zij hiervoor een gevangenisstraf krijgen van maximaal 2 jaar. Ook bestaat de mogelijkheid dat de uithuisgeplaatste in plaats van een gevangenisstraf een taakstraf opgelegd kan krijgen. 

Contactverbod:

Een contactverbod is een verbod wat betrokkenen van huiselijk geweld kunnen aanvragen of opgelegd kunnen krijgen. Een contactverbod wordt door betrokkenen van huiselijk geweld (via een advocaat) of door het openbaar ministerie aangevraagd. Een rechter (commissaris) zal zich er dan over moeten uitspreken. Als er een contactverbod komt dan mag het persoon die het opgelegd krijgt geen contact zoeken met de betrokkenen. Bij huiselijk geweld zijn dat vaak de gezinsleden die in de woning wonen en/of personen die in de woning verblijven. Een contactverbod houdt in dat je op geen enkele manier contact mag hebben en zoeken met betrokkenen.


Het is verboden om…

Face to face contact, telefonisch contact, WhatsApp contact, SMS contact, Sociaal media contact, email contact, contact via briefpost wel of niet bezorgt via de postbode te hebben. Iedere vorm om contact te zoeken of te hebben is verboden.


Betrokkenen zoeken contact met u:

Het komt voor dat betrokkenen met het persoon contact gaan zoeken. Vele redenen zijn te bedenken waarom een betrokkenen contact met het persoon gaat zoeken, echter moet het persoon die een contact verbod opgelegd heeft gekregen er ten degen van bewust zijn dat hij dit contact niet mag gaan beantwoorden. Ook al is de drang groot om dit te wel te doen. Het persoon met het contactverbod zal te aller tijden verantwoordelijk worden gehouden als er wel contact met betrokkenen is geweest. Betrokkenen die contact met het persoon gaan zoeken kan ook als doel hebben deze te testen of persoon zich aan het verbod houdt. Mocht er contact ontstaan dan kan dit worden ingezet om persoon een extra strafmaatregel te geven. Persoon pleegt dus een strafbaar feit en kan hier (extra) voor bestraft worden. Straffen kunnen zijn…


Machtiging sterke arm: het persoon wordt dan verboden om in een bepaald gebied te komen.

Dwangsom: het persoon krijgt een boete opgelegd die relatief hoog zijn.

Lijfdwang: Het persoon wordt vastgezet/ ingesloten.


Scheiden tijdens een contactverbod:

Een contactverbod belemmerd vaak een soepele regeling tot scheiden. In deze situatie is scheiden met behulp van een mediator niet mogelijk omdat je dan samen veel moet bespreken wat juist door het contactverbod verboden is. Scheiden kan alleen als beide partijen een eigen advocaat hebben. Al het contact zal dan via advocaten moeten gaan wat vaak weer een dure kwestie wordt.

Straatverbod of gebiedsverbod:

Het woord ‘straatverbod’ is een woord wat vaak verkeerd wordt begrepen. Veel personen die een straatverbod opgelegd krijgen denken dat ze niet in de ‘straat’ van betrokkenen van huiselijk geweld mogen komen. Echter klopt dit beeld geheel niet. Je kan ‘straatverbod’ beter lezen als ‘gebiedsverbod. Op deze manier is dit verbod makkelijker te begrijpen. Een straatverbod kan door betrokkenen van huiselijk geweld (via een advocaat) of door het Openbaar Ministerie worden aangevraagd. Een rechter(commissaris) zal zich er dan over moeten uitspreken.

Als een straatverbod wordt toegekend dan mag het persoon die het straatverbod krijgt niet in een bepaald gebied (straten, wijk(en), gemeente) komen of verblijven. Vaak zijn hier ook basisscholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang waar kind(eren) op zit(ten)/ verblijven hier in meegenomen. Ook is het verboden om naar sportverenigingen te gaan waar de kind(eren) sporten of trainen.


Straffen bij negeren straatverbod:

Mocht het persoon zich niet aan het straatverbod houden dan kan deze daar voor bestraft worden. Bij het opleggen van een straatverbod is meestal ook een dwangsom gekoppeld. Bij iedere vastgestelde overtreding zal het persoon een dwangsom moeten betalen. Deze dwangsom kan een advocaat dan via een deurwaarder opeisen. Mocht dit allemaal niet werken dan kan er ook lijfdwang worden gevorderd. Bij Lijfdwang kan de politie sneller handelen, aanhouden, vastzetten en vervolgen. Een straatverbod kan voor langere tijd worden opgelegd en worden verlengt.

Omschrijving huiselijk geweld:

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. Dit kunnen zijn partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Meestal is er sprake van een machtsverschil. Huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke-, psychische-, seksuele-,mishandeling, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle.


Diverse vormen van huiselijk geweld zijn:

- (Ex) Partner geweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking

- Kindermishandeling

- Ouderen mishandeling

- Eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis) of huwelijksdwang

- Seksueel misbruik/geweld

- Dieren mishandeling.